POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo, w związku z wchodzącym w życie Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako Agri Service Haber jesteśmy administratorem danych osobowych (Zgodnie z art. 13 i/lub art. 14 RODO) i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem. Informuję, że w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Agri Service Haber pozyskuje informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych m.in. z internetu oraz poprzez indywidualne kontakty handlowe.

Z administratorem Państwa danych można się kontaktować :

Pisemnie: Narok, ul. Wiejska 2, 49-120 Dąbrowa

Na adres e-mail: haber_service@poczta.onet.pl

Agri Service Haber wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie do sprzedaży oraz prowadzenia działań reklamowych i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.

Wśród tych informacji, mogą pojawić się dane które maja charakter danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane mają charakter danych osobowych: nazwy firm (prowadzonej działalności gospodarczej), imiona i nazwiska, adresy (w tym adresy prowadzonej działalności gospodarczej), numery: PESEL, NIP, REGON, prowadzonej działalności gospodarczej, numery telefonów, adresy e-mail.

Państwa dane przetwarzane przez Agri Service Haber będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów. W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Agri Service Haber przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

  • prawo do sprostowania danych – mają Państwo prawo do poprawy danych

  • prawo do bycia zapomnianym – maja Państwo prawo do trwałego usunięcia danych

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – mają Państwo prawo wstrzymania

  • przetwarzania danych, np. do czasu ich poprawienia lub wyjaśnienia celu i zakresu przetwarzania

  • prawo do przenoszenia danych – maja Państwo prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy

  • prawo do sprzeciwu – mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw dotyczący przetwarzania danych

Z uprawnień można skorzystać:

Pisemnie: Narok, ul. Wiejska 2, 49-120 Dąbrowa

Na adres e-mail: haber_service@poczta.onet.pl

Państwa dane zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie bieżących kontaktów handlowych oraz zapytań telefonicznych lub e-mail oraz ze źródeł publicznych tj. KRD, CEIDG, GUS.

Agri Service Haber nie podejmuje w oparciu o Państwa dane osobowe, żadnych zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje profilowania (zgodnie z art. 22 ust.1 i 4 RODO).

Agri Service Haber dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych przed ich przypadkowym czy umyślnych zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem – zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Print Friendly, PDF & Email
AGRI Service Haber

AGRI Service Haber